MUDr. Jaroslav Molčan absolvoval šúdium všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1994 začal pracovať na urologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave. V r. 1997 získal špecializáciu z odboru Urológia I. stupňa a v r. 2001 špecializáciu z odboru Detská urológia v Bratislave. V rokoch 2005 – 2009 pracoval ako lekár na Urologickej klinike, Všeobecní fakultní nemocnice a 1. LF Univerzity Karlovy v Prahe. V tejto klinike pracoval na pozícii detského urológa a súčasne urológa pre dospelých pacientov. Súčasne bol asistentom 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, v Prahe. Počas jeho pôsobenia v Prahe v r. 2009 získal špecializovanú spôsobilosť v odbore Urológia. V 9/2009 sa vrátil na pracovisko Urologickej kliniky DFNsP v Bratislave, kde pôsobil vo funkcii staršieho sekundárneho lekára do 30.5.2015. Vykonával ústavné pohotovostné služby na Klinikách detskej chirurgie, ortopédie a urológie. V marci 2014 bola zriadená pediatrická urologická ambulancia v Poliklinike Mlynská dolina v Bratislave v ktorej pôsobí doteraz. Od 1.9.2015 pracoval na Urologickej klinike v Univerzitnej nemocnici v Martine, kde sa špecializoval na problematiku urologických ochorení u detí. Od 1.9.2016 pracuje v DFNsP Banská Bystica na klinike detskej chirurgie ako konziliárny lekár pre detskú urológiu. Súčasne od 1.9.2016 pracuje v Rooseveltovej NsP v Banskej Bystciri na urologickej klinike. V r. 2002 začal ako prvý vykonávať urodynamické vyšetrenia u detských pacientov, ktoré vykonáva doteraz. V r. 2006 ako prvý na detskej urológii v Bratislave zaviedol do praxe laparoskopické výkony u detí. Po absolvovaní pracovného pobytu v Prahe prispel k zavedeniu nových operačných metód hypospádií (rázštepu močovej trubice) vrátane použitia autotransplantátov z dutiny ústnej pri rekonštrukciách hypospádií. Od návratu z Prahy (2009) vykonával ako jediný na Slovensku komplexné operačné korekcie u detí s poruchou sexuálneho vývoja v koordinácii s detským endokrinológom. Má licenciu Slovenskej lekárskej komory na vykonávanie povolania lekára v odboroch urológia a pediatrická urológia. Oblasti jeho záujmu sú: DSD (poruchy sexuálneho vývoja), hypospádia, exstrofia močového mechúra a epispádia, rekonštrukčná chirurgia, laparoskopia u detí. Je autorom a spoluautorom publikáci v domácej a zahraničnej odbornej literature. Pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných odborných podujatiach (konferencie, semináre – doteraz viac ako 40 účastí). Zúčastnil sa viacerých odborných podujatí v zahraničí (konferencie, semináre, workshopy, stáže): Praha, Salzburg, Viedeň, Varšava, Pécs, Casablanca,…V novembri 2013 absolvoval niekoľkotýždňový pobyt na detskom urologickom pracovisku v nemeckom Regensburgu, ktoré je Európskym centrom v liečbe rázštepov močového mechúra a močovej trubice a s týmto pracoviskom naďalej splupracuje. Ďalej spolupracuje s detským urologickým oddelením v Utrechte a s pracoviskom v nemeckom Tübingene, ktoré sa špecializuje na nádorové ochorenia obličiek u detí. Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS), Slovenskej lekárskej komory (SLK), Európskej spoločnosti pre detskú chirurgiu (EUPSA) a Európskej urologickej spoločnosti (EAU). Plynule ovláda anglický jazyk. Je ženatý a má 2 dcérky.