Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pracovala rok v PL vo Veľkých Levároch a potom na Psychiatrickom oddelení UN na Antolskej ulici v Bratislave. Atestovala v odbore Psychiatria. Odborné vedomosti a skúsenosti získava z ambulantnej praxe, odborných seminárov, ako i domácich i zahraničných kongresov. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Neuropsychické choroby sa stávajú jednou z najvýznamnejších skupín ochorení z hľadiska straty pracovnej schopnosti alebo predčasných úmrtí.