V rámci odbornej činnosti sa zameriaval najmä na: konvenčnú rádiológiu hrudníka, skeletu, gastrointestinálneho systému, biliárne intervencie, katetrizačné angiografie, endovaskulárne intervencie, dopplerovskú ultrasonografiu cievneho systému, ultrasonografiu abdomenu, štítnej žľazy.

Rádiologickú prax vykonáva od roku  1969 do roku 2016 na nasledujúcich pracoviskách:

Rádiodiagnostická klinika ILF, Nemocnica s poliklinikou akad. L. Dérera,

Bratislava, Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, a.s. (SÚSCH, ÚKVCH),

Bratislava,  Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda,

Bratislava.  Od r. 2017 vykonáva prax na rádiologických pracoviskách zdravotníckych zariadení:

ProCare, PRO BIOS, Mediconet, kde sa špecializuje na:   abdominálnu ultrasonografiu,

ultrasonografiu štítnej žľazy, dopplerovskú ultrasonografiu karotických a vertebrálnych

artérií, končatinových artérií a vén, renálnych artérií.

V rokoch 1974 – 1989 zástupca prednostu kliniky, 1991 – 2007 primár oddelenia,  2007 – 2013 zástupca prednostu kliniky,  2013 – 30. 4. 2016 vedúci lekár pracoviska.

 

Publikačná a prednášková činnosť:

V odborných časopisoch a v zborníkoch abstraktov bol autorom alebo spoluautorom 97 článkov, v rámci prednáškovej činnosti 223 prác,  bol členom autorského kolektívu v 5 monografiách.